جالب می شد اگه یه مدل باربند سقفی می ساختن که بشه دوچرخه رو به صورت خوابیده روش قرار داد. نمی دونم همچه چیزی داریم یا نه؟