سلام، من هم کراس مدل آلپینا دارم، و همین مشکل شما برام پیش اومد. طبق روی 3 نمیرفت.

بردمش تعمیر گاه، بهم گفتن که دسته دنده خراب شده، باید زیاد فشار بدی تا بره روی 3 ، خود تعمیرکار دنده رو جا...