مبارک باشد اقای محمد عکسی می تونید از اون بگزارید تا ببینیم سوالی هم از حضور شما داشتم که چند مدت است که خریداری فرموده اید و در این مدت ایا از عمل کرد ان راضی هستید
سوال اخر من هم در مورد قیمت که...