ای بابا مردیم از بی تمرینی.......دیروز بعد از یه چند روز رفتم تا میدون جانباز یکم رو جامپ هامون و حرکاتمون کار کنیم....15 دقیقع نگذشت یهو حس کردم بدنم خالی کرد.......اعصابم خورد شده بود...
الانم اعصاب نداریم به کل .....هوا گرمه میخوام صبح زود بیدار شم ...اینم نمیتونم دیگه