سلام دوستان
شرمنده اگه مطلب رو جاي درست بيان نكردم.
من بدنبال صندلي كودك يا صندلي بچه كه بر روي ترك بند دوچرخه نصب ميشه ، هستم. قيمت نو خيلي بالا هست و من بودجه ام نمي رسه . مارك توله معتبر ترينش...